آوریل 18, 2019
Federal Skilled Worker

مهاجرت کارمندان متخصص به کانادا Skilled Worker

مهاجرت کارمندان متخصص به کانادا Skilled Worker برنامه مهاجرت دولت فدرال برای کارمندان متخصص اداره مهاجرت کانادا از یک سیستم امتیازی برای انتخاب کارمندان متخصص استفاده […]